Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Briefopbestelling.nl 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Briefopbestelling.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 57041083
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Privacy

2.1 Briefopbestelling.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, geheel volgens de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Briefopbestelling.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
2.2 Het door u bestelde en door Briefopbestelling.nl geleverde product zal tot zeven (7) werkdagen na levering worden bewaard. Daarna wordt het product uit onze gegevens verwijderd.
2.3 Briefopbestelling.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het kopen bij Briefopbestelling.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen via info@briefopbestelling.nl.
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
2.4 Briefopbestelling.nl verkoopt uw gegevens niet – Briefopbestelling.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
2.5 Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Briefopbestelling.nl – Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Briefopbestelling.nl account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Briefopbestelling.nl gerelateerde ondernemingen in Nederland. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
2.6 Cookies – dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Briefopbestelling.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
2.7 Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Briefopbestelling.nl, dan kunt u altijd een e-mail sturen aan info@Briefopbestelling.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW.
3.2 Briefopbestelling.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Betaling geschiedt uitsluitend online. Uw aanvraag wordt direct na betaling in behandeling genomen.

Artikel 4. Levering

4.1 Alle producten en diensten van Briefopbestelling.nl worden uitsluitend online geleverd.
4.2 Te allen tijde wordt gestreefd naar online levering binnen achtenveertig uur (48) uur. In het uiterste geval wordt de door u bestelde brief binnen tweeënzeventig (72) uur geleverd. Na die tijd hebt u recht op teruggave van uw betaling.

Artikel 5. Garantie

5.1 Briefopbestelling.nl staat garant voor de levering van producten in uitstekend Nederlands geschreven. Mocht een door Briefopbestelling.nl opgesteld product desondanks na levering alsnog niet voldoet aan uw wensen, dan wordt het product zo snel mogelijk aangepast, uiteraard zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
5.2 De melding van onvolkomenheden dient binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product per e-mail of gewone brief bij Briefopbestelling.nl bekend te zijn.
5.3 Briefopbestelling.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor onvolkomenheden in producten die te wijten zijn aan het onvolledig dan wel onvoldoende invullen van het bijbehorende formulier.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Briefopbestelling.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Briefopbestelling.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Briefopbestelling.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet tussen u en Briefopbestelling.nl is Briefopbestelling.nl niet aansprakelijk, tenzij en/of voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Briefopbestelling.nl.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij de online levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Briefopbestelling.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Briefopbestelling.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 9. Aanbiedingen/overeenkomsten

9.1 Alle aanbiedingen van Briefopbestelling.nl zijn vrijblijvend en Briefopbestelling.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3
9.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Briefopbestelling.nl. Briefopbestelling.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
9.3 Voor acceptatie van uw bestelling dient u een bijbehorend formulier in te vullen. Aan de hand van die gegevens wordt uw brief opgesteld.
9.4 Een onvolledig ingevuld formulier wordt naar inzicht van Briefopbestelling.nl verwerkt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.